Reklamacije

REKLAMACIJE

  Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon, broj primljenog Računa) na našu e-mail adresu office@ademarshop.com i opišete kakav problem imate. Ili preuzmete reklamacioni list sa linka na kraju ovog teksta, popunite ga i sa robom pošaljete na našu e-mail adresu. U najkraćem mogućem roku, odgovorićemo na izjavljenu reklamaciju elektronskim putem (e-mail) tako što ćemo potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena vaša reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija i obavestićemo vas o daljem postupanju. Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana, a za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste, odnosno u periodu od 30 dana od dana podnošenja reklamacije ukoliko je u pitanju tehnička roba u skladu sa vašim zahtevom.


  Preuzmite reklamacioni list OVDE.

  • Vraćanje i popravka proizvoda koji su pod GARANCIJOM

  Proizvodi koji podležu granciji šalju se na našu adresu u Novom Sadu gde se vrši pregled i popravka kod servisera sa kojim imamo ugovor. 

  Potrošač može da ostvari svoja prava po osnovu saobraznosti u roku od 2 godine.

  Slanje i vraćanje proizvoda koji podležu granciji snosi prodavac. 

  Svi predmeti koji se vraćaju / zamenjuju šalju se u našu poslovnu jedinicu u NOVOM SADU na adresu: Džona Frotingama 5, 21208 Sremska Kamenica.

  Pre slanja kontaktirajte nas putem e-pošte office@ademarshop.com.

  Prilikom izjavljivanja reklamacije u toku perioda odgovornosti za nesaobraznost treba da se izjasnite o Vašem zahtevu za rešavanju iste. 

  U periodu od 6 meseci od kupovine uređaja imate pravo da birate da li će se nesaobraznost otkloniti zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavite da raskidate ugovor. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

  Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

  Ukoliko reklamaciju ulažete nakon isteka perioda odgovornosti za nesaobraznost, ističete zahtev u skladu sa garantnom izjavom koju posedujete.

  Potrošač je dužan da svoj uređaj preuzme ili omogući njegovo dostavljanje najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da je roba popravljena i spremna za preuzimanje - isporuku. Nakon isteka tog perioda smatraće se da se potrošač na nesumnjiv način odrekao prava svojine na uređaju, te isti prelaze u svojinu prodavca, u skladu sa Zakonom o osnovama svojinskopravnih odnosa ("Sl. list SFRJ", br. 6/80 i 36/90, "Sl. list SRJ", br. 29/96 i "Sl. glasnik RS", br. 115/2005 - dr. zakon).

  Ako se reklamacija ne prihvata (npr. slučajevi fizičkog oštećenja ne spadaju u nesaobraznost ili neadekvatnog korišćenja), potrošač snosi troškove slanja robe na servis i troškove dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašćenog servisa.

  Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Ademar Shop-a potrošač gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

  Ukoliko reklamacija potrošača bude odbijena, potrošač ima mogućnost da u roku od godinu dana od dana izjavljivanja reklamacije pokrene vansudski postupak rešavanja potrošačkog spora pred nadležnim telom, imenovanim od strane Ministarstva trgovine, u skladu sa Zakonom.

  • Otklanjanje nesaobraznosti posle isteka zakonskog roka

  Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis. U tom slučaju samo on snosi troškove slanja i primanja robe i troškove popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis. Naša kompanija će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o dostupnim servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti

  • Troškovi transporta

   Troškove transporta ili zamene artikala snosi prodavac u slučaju kvara proizvoda koji je pod garancijom.

   Troškove transporta snosi kupac u slučaju kada želi da zameni ispravan proizvod za drugi ili ukoliko želi povraćaj novca.

   • Povraćaj sredstava

   U slučaju odustanka od ugovora, kupac ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod.

   Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom, nekorišćenom stanju i originalnom neoštećenom pakavanju.

   Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

   Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

   Nakon prijema i verifikovanja artikla, novac će vam biti vraćen na bankovni račun, ili ako želite, možete se koristiti vraćena sredstva u vidu vaučera za sledeću kupovinu.

   U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Ademar Shop je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.